top of page

bøger

På denne side kan du få et overblik over mine danske og engelske bøger.

Klik på en af knapperne herunder for at gå videre til bøger på det pågældende sprog.

Anker 1

Her får du et overblik over mine danske publikationer.

I mine publikationer har jeg fremlagt en række nye synspunkter. Blandt andet advarede jeg forud for finanskrisen mod risikoen ved de afdragsfrie lån, der kunne føre til prisbobler og til finansielle sammenbrud. Jeg har også i flere omgange advaret mod risiciene ved gældsætningen i det danske samfund. Jeg har anbefalet, at der sker en opsplitning af de store danske finansielle virksomheder, hvilket kan mindske de negative konsekvenser ved sammenbrud og øge konkurrencen.  Mine nyeste bøger handler om danske finansielle kriser. I december 2021 udkom bogen "Danske finansielle kriser siden 2000", der giver en beskrivelse og vurdering i første række af finanskrisen, der ramte Danmark i 2008. Herudover beskriver bogen også pensiionsselskabernes krise i 2001-02 samt den seneste coronakrise. I november 2023 udkom bogen "Danske finanskriser fra 1311 til 2000", der i tre bind giver historien om de tidlige danske kriser.

 

I oktober 2020 udkom ”Fornyelse eller kollaps?” skrevet sammen med Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler. I bogen fremlægges en række forslag, der kan forbedre den danske politiske beslutningsproces og den offentlige.

 

Danske finanskriser fra 1311 til 2000

Forlaget Historia, 2023, 1.265 sider (3 bind)

Bogen giver en dybdegående beskrivelse og analyse af finanskriser, der har ramt Danmark mellem 1311 og 2000. Bind I omhandler perioden fra 1311 til 1913 og indeholder herudover et indledende kapitel med afklaring af begreber. Bind II ser på tiden fra 1. verdenskrigs udbrud i 1914 til 1979. Bind III beskriver perioden fra 1980 til 2000, herunder krisen på boligmarkedet i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.  Bind III giver også en oversigt over over udenlandske kriser, og der samles op og drages konklusioner på baggrund af den samlede række af kriser i Danmark.

20231122_110543.jpg
20231122_110607.jpg
20231122_110616.jpg

 

Danske finansielle kriser siden 2000

Forlaget Karnov Group, 2021, 584 sider

 

Bogen giver en dybdegående beskrivelse og analyse af finanskrisen, der ramte Danmark i 2008. Endvidere leverer bogen beskrivelser af den krise, der ramte de danske pensionsselskaber i 2001-02, samt af coronakrisen. Et afsluttende kapitel indeholder en række konklusioner med hensyn til risikoen for fremtidige kriser og deres håndtering.

3Domslag_Danskefinansiellekrisersiden2000_grande.jpg

 

Fornyelse eller kollaps?

En kritik og gentænkning af offentlig styring

Forlaget Samfundslitteratur, 2020, 415 sider

(sammen med Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler)

Det argumenteres i bogen, at der er et behov for fornyelse af den offentlige styring og beslutningsproces. Forandringer bør ske særlig på fire områder: (i) fagligheden bør styrkes, (ii) der bør iværksættes en ny politik for styring i den offentlige sektor, i bogen omtalt som progressions-baseret forvaltning, (iii) der bør være en ny tilgang til offentlig budgetpolitik, hvor der ikke styres stramt efter budgetligevægt, samt (iv) effektive tiltag bør tages for at mindske den offentlige administration og mængden af offentlige regler. 

I bogen leveres en række analyser af udfordringerne for offentlig styring og den  offentlige beslutningsproces. Bogen fremsætter 22 konkrete forslag til at imødegå den offentlige sektors udfordringer.

Fornyelse_eller_kollaps_okl1.jpg

Det finansielle system

Forlaget Thomson, 2010, 661 sider

 

Bogen giver en omfattende beskrivelse af det danske finansielle system, som det så ud i 2010 samt af udviklingstendenserne.

 

I en række kapitler er der analyser af en række tværgående problemer, således vedrørende det finansielle systems opgaver og opbygning, problemer ved opbygningen af et finansielt system, reguleringen af finansiel virksomhed samt strukturudviklingen i det danske finansielle system.

Det finansielle system.png
Finansielle kriser.png

  Finansielle kriser

Forlaget Thomson, 2008, 446 sider 

 

I bogen gives en kort beskrivelse af tidligere finansielle kriser i Danmark og internationalt. Der er en diskussion af mulige årsager til finansielle kriser samt af konsekvenserne.

 

Endelig diskuteres det, hvad der er den bedste håndtering af finansielle kriser. Som noget nyt foreslås det, at finansielle virksomheder bør udstede obligationer, der i tilfælde af kapitalmangel konverteres til aktiekapital. 

Det økonomiske samarbejde i EF

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1986, 316 sider
(Sammen med Jens Pagter Kristensen)

 

Bogen giver en beskrivelse af det europæiske økonomiske samarbejde, som det havde udviklet sig ved midten af 1980erne. I bogens forskellige kapitler gives en beskrivelse af status for det europæiske samarbejde samt en beskrivelse af de argumenter, der kan fremføres omkring samarbejdet.

EF.png
EF 2_redigerede.png

Det økonomiske samarbejde i EF

2. udgave

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, 319 sider

(Sammen med Peter Nedergaard)


Bogen er en revideret og opdateret udgave af bogen fra 1986. Igen gives der en status for udviklingen af det økonomiske samarbejde samt en diskussion af fremtidstendenser.

Gæld og forbrug

Thomson Reuters, 2009, 96 sider

(Sammen med Hans Hansen og Frederik Meding)

Bogen diskuterer økonomiske faktorer, der kan ligge bag stigningen i husholdningernes gældsætning. Endvidere bringes i bogen resultaterne fra en undersøgelse gennemført for 2005 og 2006 med udtræk af data fra registrene i Danmarks Statistik samt en spørgeskemaundersøgelse.

 

Undersøgelsen viser, at en betydelig del af danske husholdinger har opbygget en stor nettogæld, hvor der må rejses tvivl om betalingsevnen, hvis de rammes af negative begivenheder. 

Gæld_og_forbrug_redigerede.png

Finansfusionerne i de nordiske lande

Finansfusionerne.png

København: Nordisk Ministerråd, NORD 1993:33, 1993 , 255 sider

 

Bogen er en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd. Det beskrives, hvordan der har været en tendens til koncentration i de nordiske landes finansielle systemer, og der er en diskussion af de konsekvenser, som de nordiske finansfusioner har haft eller kan tænkes at få.

København: Nordisk Ministerråd, Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter, NORD 1993:610, 1993, 233 sider

 

Der er desuden et supplementsbind til rapporten om finansfusionerne i de nordiske lande. I supplementsbind findes et udførligt talmateriale vedrørende fusionstendenser og udviklingen i priser på finansielle produkter i de nordiske lande.

Anker 2

Det finansielle system i Danmark

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989, 484 sider

Bogen giver en beskrivelse af det danske finansielle system, som det så ud ved indgangen til 1989. Der er her en grundig beskrivelse af udviklingen for danske finansielle institutioner og markeder.

 

I en række afsluttende kapitler er der en analyse af fremtidige udfordringer for det danske finansielle system: fremtidige konkurrenceforhold og produktudvikling, betydningen af den europæiske finansielle integration, reguleringen af finansielle institutioner, tendensen til koncentration, virksomhedsområdet for finansielle  virksomheder, det finansielle systems påvirkning af gæld og opsparing samt kapitaltilførslen til danske erhvervsvirksomheder.

System i DK_redigerede.png

Her får du et overblik over mine engelske publikationer.

The Development of the

European Monetary System

DJØF Publishing, 1992, 160 sider

 

Bogen diskuterer udviklingen af det europæiske monetære samarbejde. Det argumenteres, at Det Europæiske Monetære System (EMS) ikke bør ses som et redskab til at nå lavere inflation, men som et instrument der gør det muligt at øge efterspørgslen, og som tjener rent politiske hensyn.

Development_redigerede.png

Money and the Natural Rate of Unemployment

Money_redigerede.png

Cambridge University Press, 2000, 308 sider 

 

Det er det fremherskende syn inden for økonomisk teori samt også blandt politiske beslutningstagere, at penge i det lange løb kendetegnet ved fuld pris- og lønfleksibilitet og under antagelse af rationelle forventninger ikke har indflydelse på produktion og ledighed.

 

Det argumenteres i bogen, at denne opfattelse af penges neutralitet ikke er korrekt. Bogen beskriver en række mekanismer, hvorigennem penge og også valget af monetært regime rent faktisk har indflydelse på produktion og arbejdsløshed også i det lange løb kendetegnet ved pris- og lønfleksibilitet og rationelle forventninger.

 

Bogen har klare implikationer for tilrettelæggelsen af pengepolitik. Det påvirker produktion og ledighed på langt sigt, hvis der for eksempel indføres et regime med flydende valutakurser og prisstabilitet, eller hvis et land går med i en monetær union.

Production, Inflation and Monetary Regimes

Samfundslitteratur, 2002, 535 sider

 

Bogen dækker det samme emne som bogen ‘Money and the Natural Rate of Unemployment’ (2000). Der er imidlertid en mere detaljeret beskrivelse, ligesom der diskuteres flere mekanismer, som kan medføre, at penge i det lange løb kendetegnet ved pris- og lønfleksibilitet og rationelle forventninger kan påvirke produktion og ledighed. Bogen er min doktorafhandling, som blev forsvaret ved Copenhagen Business School i april 2002.

Production, inflation_redigerede.png
bottom of page